Ons onderwijs

Op NBS De Sterren vinden we het geven van goed onderwijs belangrijk. Ons motto is: “Hier glinstert jouw ster “  en daarbij horend “Haal het beste uit jezelf!' We bereiken dit met enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten voor de groep. We leggen veel nadruk op de basisvaardigheden: lezen, rekenen en schrijven. In onze school heerst rust, structuur en veiligheid en hebben leerlingen een zichtbaar prettige relatie (lees omgang) met het team. Wij werken met (meervoudige) combinatiegroepen; er zitten twee of drie groepen in één klaslokaal. Het aantal groepen in een klas is afhankelijk van het leerlingaantal.

Er gericht aandacht voor de zelfstandigheid van de leerling. Hier zit een opbouwende en heldere doorgaande lijn in. In groep 1 en 2 wordt begonnen met het taakbord en uiteindelijk in groep 8 werken de kinderen met een weektaak. Kinderen leren plannen en zijn verantwoordelijk voor hun werk.

Didactiek gaat over het professioneel handelen van de het hele team (professionals). Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de wij als professionals ervoor zorgen dat de leerling leert. Het behoort tot de kern van ons vak. Didactisch gedrag is erg belangrijk, want leerlingen komen op onze school om ook cognitief heel veel te leren. Didactisch gedrag baseert zich op de werking van het brein en hoe wij met deze kennis als uitgangspunt, onze leerlingen het beste iets aan kunt leren. We hebben verschillende doelen met de les en middels goede instructie en diverse didactische werkvormen streven we ernaar om die doelen te bereiken. Dit betekent dat we op de hoogte zijn van nieuwe inzichten, ons vakgebied goed bijhouden en elkaar scherp weten te houden. 

Begeleiding in de klas

Op NBS De Sterren zorgen wij ervoor dat ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas. De leerkracht kijkt wat de leerling nodig heeft en past de aanpak daarop aan.

De intern begeleider (ib’er) begeleidt de leerkrachten bij het bieden van het onderwijsaanbod dat past bij de leerlingen. Heeft een leerling extra zorg nodig bij het leren of in het gedrag? Dan kijken we samen met de ouders/verzorgers naar een aanpak. Wij ondersteunen de leerling zoveel mogelijk in de eigen klas. Naast de ondersteuning in de klas werken we op het gebied van taal en rekenen ook in kleine groepjes buiten de klas om extra begeleiding te krijgen.

Pedagogisch Klimaat

Wat verstaan wij onder een goed pedagogische klimaat op onze school?
Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen, volgens ons team. In een goed pedagogisch klimaat kan een leerling groeien, staat hij/zij dan open en heeft hij/zij ruimte in zijn/haar hoofd om te leren. Leerlingen vertellen zelf dat het dan rustig en fijn is in de klas.

Hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens formuleerde drie basisvoorwaarden voor het welbevinden (goed voelen) van leerlingen:

  • Relatie: leerlingen krijgen waardering om wie ze zijn.
  • Autonomie: leerlingen krijgen de zelfstandigheid om taken zelf te verrichten.
  • Competentie: leerlingen hebben vertrouwen en plezier in hun eigen kunnen.Wij zien relatie, autonomie en competentie als de drie basisvoorwaarden van de men om je goed te voelen (welbevinden) of je nu jong bent of ouder.

Hoe stimuleren wij een veilig pedagogisch klimaat?
We communiceren open en helder  en maken daarbij onze verwachtingen duidelijk richting de leerlingen. We geven niet alleen aan wat niet mag, maar juist ook welk gedrag gewenst is. We observeren het gedrag van de leerling en willen empathisch en passend reageren.

Hoe zorgen we voor een positief groepsklimaat?
We werken met de volgende vier groepsnormen die mede bijdragen aan een positief groepsklimaat:

  1. veilig mogen voelen,
  2. elkaar willen respecteren,
  3. positief met elkaar communiceren.
  4. Helpen. (omzien naar de ander en met elkaar samenwerken)